Kategoriarkiv: Vägarna i Stava

Vägarbete Poppelv och Hasselv

I nästa vecka med början på måndag den 19 sep kommer föreningens fortsatta arbete utefter Poppelvägen och Hasselvägen att påbörjas. Föreningen kommer byte gamla och trasiga väg- och sidotrummor. Trasiga och gamla betongrör som sidotrummor (under infarterna) byts innan underhållsansvaret tas över av föreningen efter samråd med berörd fastighetsägare, i enlighet med årsmötets beslut. Arbetena innebär tidvis begränsad framkomlighet men inte helt avstängd väg annat än när Läs mer [...]

Vägarbete Stava

Söndagen den 19 juni kommer föreningens vägar att hyvlas för att därefter saltas. Utöver detta kommer Poppelvägen och Alstigen att på måndag morgon beläggas med ytlager grus, vilket stundtals kan innebära vissa framkomlighets problem. Det förekommer att flera fastighetsägare, på bl.a. Stavavägen, har sina soptunnor kvar på vägkanten. Soptunnorna ska INTE stå vid vägkanten annat än när det är sophämtning. Det försvårar vägunderhåll och möten. Vänligen ta bort era soptunnor Läs mer [...]

Stava Tättbebyggt område

Som informerades på årsmötet har föreningen svarat positivt på remiss från kommunen att fastställa Stava som tättbebyggt område vilket kommunen har beslutat. Detta omfattar även fastigheterna utmed Sjöbergsvägen, men tyvärr inte längre än fram till Stavabadet. Denna åtgärd öppnade sedan möjligheten för kommunen att besluta om hastighetsbegränsning vilket föreningen i remiss ställt sig positiv till. Fr. o. m förra veckan har kommunens beslut vunnit laga kraft, att det numera Läs mer [...]

Barmarksunderhåll mm

Idag blev den kantskärning av dikena som påbörjades i måndags klar i området, med lite efterarbete i morgon. Vägarna ska hyvlas en gång till innan nytt slitlager kommer läggas ut på de flesta vägavsnitt. Den hyvling som skett/sker nu måste kompletteras med en hyvling till innan vi lägger på nytt slitlager på nästan alla vägavsnitt, för att sedan damm binda. Under denna torka som är nu måste vi alla hjälpas åt att minimera olägenheten med damm genom att köra lägre hastighet Läs mer [...]

Kommande barmarksunderhåll

Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med barmarksunderhållet 2020 enligt det förslag till budget 2020 som årsmötet ännu inte haft möjlighet att ta ställning till (pga coronaläget). Styrelsen har även beslutet påbörja planeringen att åtgärda och bygga ut p-platsen bredvid cykelstallets ordinarie plats, som en motion till årsmötet föreslår. I nästa vecka kommer samtliga vägdiken att kantskäras och åtgärdas i övrigt. Så fort som alla rishögar har flisats kommer vägarna Läs mer [...]

Parkeringstillstånd

Nu har föreningen informerat på hemsidan och e-post utskick, att gamla p-tillstånd inte gäller fr o m 1 november. Fram till nu har bevakningsbolaget valt att inte “lappa” fordon med gamla p-tillstånd.

Fr o m måndag den 11 november har bevakningsbolaget uppgiften att endast acceptera nya p-tillstånd som har utfärdats av föreningen under hösten.

Styrelsen

Statsbidrag och skolbuss i Stava

Föreningen har haft statsbidrag för Stavav och Poppelv sedan många år. Bidraget har urholkats och utgör idag ca 18 tkr/år, vilket motsvarar ca 28 kr per andel. Med statsbidrag får vi inte begränsa trafiken men vi har haft ok från tidigare (Vägverket) att ha 10 ton, istället för 3 ton axeltryck som vi har på övriga vägar. Inför ny 5 års period har Trafikverket inspekterat vägarna med flera omdömen och krav på åtgärder för att behålla bidraget. Föreningen har kommit fram till Läs mer [...]

Vindfällen

Föreningen har informerat Skanova och Eon om vindfällen som hänger/hängt i deras ledningar, och till viss del är detta åtgärdat. Föreningen gav vår vinterentreprenör i uppdrag att röja framkomligheten på våra vägar den 2 januari, som skedde till stor belåtenhet. Nu återstår att röja det virke och ris som ligger kvar utefter vägarna. Flera medlemmar har meddelat intresse för ved och åtagit sig att röja på vissa av föreningens vindfällen utefter vägarna. Är det någon Läs mer [...]

Parkeringsbevakning i Stava

Föreningen har sedan länge haft anlitad P-bolag då vår parkering vid infarten har använts som infartsparkering av utomstående med följd att medlemmar inte fått plats. Fr o m september månad kontrolleras vår P-plats av av nytt bolag, Prevendo i Åkersberga. I detta avtal är det inte inskrivet att föreningen äger rätt att begära att utfärdad Kontrollavgift på medlems fordon kan avskrivas. Därför är det extra viktigt att det P-tillstånd ni erhållit läggs i framrutan. Ni som Läs mer [...]

Årets tjällossning

Årets tjällossning är i våra vägar som bekant väldigt sen och stora skador detta år. Hyvling är beställd men kan inte avropas förrän tjälen släppt i alla våra vägar. Den ligger kvar på flera ställen en bit under ytan. Där snön ligger kvar i diken kan man räkna med att tjälen kan finnas kvar i vägkroppen. Föreningen har beställt en nödlösning till åtgärd på de värst utsatta ställena, men vi tror inte att riktiga åtgärder kan vidtas förrän om några veckor. Ett Läs mer [...]