Stadgar

Stava Samfällighetsförening styrs genom Samfällighetslagen och Anläggningslagen. Därefter reglerar Lantmäteriets förrättningsbeslut föreningens ansvarsområde och beslut och utgifter som ligger utanför detta område får föreningen utföra. Föreningens stadgar reglera i sedvanlig ordning hur föreningens ska hantera sin administration som årsmöte och styrelsen mm.

Stava Fastighetsägareförening är en ideell förening och styrs inte av någon specifik lag för ideella föreningar. Föreningens stadgar reglerar föreningens ändamål medlemskap och administration som årsmöte och styrelsen mm.

De båda föreningarnas stadgar är till stora delar likalydande och omfattar bl.a. hur styrelsen utses och hur årsmöte avhålls. Medlem kan inför årsmötet insända motion till årsmötet (förslag till beslut) som skickas till styrelsen senast 31 december varje år.

För att läsa mer om de båda föreningarnas stadgar hänvisas till länkarna nedan.