Vägar

De vägar som föreningen ansvarar för framgår av kartan i länken nedan undantaget de rödmarkerade vägarna. Trappan från Alstigens vändplan till Långsjöbadet ingår i föreningens ansvarsområde.

Stava är klassat som tättbebyggt område vilket innebär att kommunen fastställt högsta hastighet i Stava till 30 km/tim och på Sjöbergsvägen 50 km/tim. Medlem ska beakta, och uppmana besökare, att hålla denna hastighet i området.

Föreningen har beslutat att inte medge tunga fordon över 3 tons axeltryck mellan 1 nov – 30 april. Vid tung transport denna tid får tillstånd sökas, vilket medges om vägen, som har mindre bra bärighet, anses klara sådan transport. Informera transportör om ni väntar transport av tungt fordon. Kontakta ansvarig styrelseledamot för vägar eller föreningens e-postadress om tillstånd önskas.

Föreningen har utverkat ett ”tillfälligt” tillstånd att nyttja gångtunneln under väg 276 för färd mot Åkersberga. Hastigheten är fastställd till gånghastighet, dvs 7 km/tim. beakta att det råder endast gånghastighet på denna gångväg från Stavavägen till busshållplatsen. Missbruk kan medföra att tillståndet upphör.

Föreningen uppmanar medlem att om möjligt rensa sly utefter tomtgräns mot enskilda vägen.

Sopkärl och brevlådor får inte placeras på vägen eller vägkanten då detta försvårar vinter- och barmarksunderhåll och möte mellan breda fordon. Givetvis får sopkärlen placeras vid vägkanten vid tidpunkt för tömning.

Väljer man att anlägga en träkonstruktion över diket att placera kärlen på får detta inte hindra vattenföringen i diket, och vid dikning eller kantklippning ska dessa demonteras.

Inga fordon får regelbundet parkeras på väg, mötesplats eller vändplan. Annat än på anvisade p-plats. Parkering vid infartens p-platser kräver p-tillstånd, se under ”medlem”.

Anlitat parkeringsbolag utfärdar utan anmodan från föreningen kontrollavgift vid felaktig parkering vid infarten på vardagar.