Nyinflyttad?

Föreningens medlemsregister innehåller förutom fastighetsbeteckningen, namn, adress och telefonnummer till alla lagfarna delägare samt deras ägarandel (ex ½-½). Årsmötet har beslutat att övergå till utskick via e-brev angående information, kallelse, fakturor m.m. till de som har sådan adress.

Ny medlem, eller medlem som får ändrade kontaktuppgifter m.m, ombeds meddela detta till sekreteraren, se ”om föreningen” eller till föreningens e-post adress.

Kort information om de båda föreningarna i Stava:

Stava Samfällighetsförening (Stava G:a 1) 816400-2605 bildades 1961 och då som Stava Vägförening. Efter lagändring ombildades föreningen 1999 till Stava Samfällighetsförening

Lantmäteriets förrättningsbeslutet fastställde vilka 181 fastigheter som ingår i föreningen, vilket utökades till 183 fastigheter i ett nytt lantmäteribeslut 20xx, efter en avstyckning i området.

Beslutet fastställer att föreningen ansvarar för drift och underhåll av områdets enskilda vägar (inkl p-platser), fest- och lekplats, bollplan, brunnar, två badplatser vissa angivna grönområde samt diken och vattenområde i Långsjön och Garnsviken. Sjöbergsvägen samt gångvägarna i tunneln och till busshållplatsen ansvarar Trafikverket för.

Dessa anläggningar belastar (är placerade på) fastigheterna Stava 4:176, 4:177, 4:192 samt de fastigheter som ingår som medlemmar i föreningen. Detta innebär att vägområdet kan till viss del inskränka på en enskild fastighet på det sätt som det förhöll sig vid tiden för förrättningsbeslutet 1999.

Fastigheterna erhåller ett andelstal baserat hur fastigheten nyttjas. Detta beskrivs närmare under rubriken ”om föreningen”. Föreningen anordnar varje vår en aktivitetsdag där gemensamt arbete av enklare underhåll utförs på våra gemensamma anläggningar.

Stava Fastighetsägareförening 816400-1086 bildades 1950 och erhöll kort därefter som gåva av exploatören fastigheterna Stava 4:176, 4:177 och 4:192 som utgör ca 79 ha varav ca 9 ha vatten i Långsjön och Garnsviken. Föreningen äger alltså nästan all mark som samfällighetens anläggningar är placerade på.

Medlemmar i Stava Samfällighetsförening med fastighetsbeteckning t.o.m. Stava 4:201 äger enligt stadgarna rätt till medlemskap. Övriga fastigheter i serien Stava 4:xxx ligger utanför Stava eller är avstyckade fastigheter som enligt stadgarna inte kan medges medlemskap.

Föreningen äger och driver båtbryggan i Garnsviken som medlemmar i mån av plats kan hyra båtplats på. Som medlem har man även servitut på föreningens vatten i Garnsviken som ger rätt till fiske i hela Garnsviken som vattenägare, se vidare under ”aktiviteter”.

Föreningen kan medge avverkning av enskilda träd utanför tomtgräns efter begäran. Medlemmarna ska beakta att inte ta ner träd på föreningens mark utan tillstånd.

Föreningen anordnar även sammankomster på valborg och midsommar med hjälp av festkommittéer. Här behövs alltid ideella krafter där du kan anmäla ditt intresse till ansvarig styrelseledamot.