Medlemskap i Stava Samfällighetsförening

Lantmäteriet förrättningsbeslut 1999 baseras på en schabloniserad fördelning med ton/km metoden som grund. För varje fastighet fastställdes ett andelstal i huvudsak enligt följande:

  • 2 andelar Obebodd fastighet
  • 3 andelar Fritidsfastighet
  • 4 andelar Permanent fastighet
  • 6 andelar Näringsfastighet

Fastigheter som vid förrättningstillfället hade infart från den allmänna vägen 972, Sjöbergsvägen, fastställdes till 2 andelar.

Utöver detta har på senare år, efter en prejudicerande dom i Mark- och miljööverdomstolen, tillkommit andelar vid tillfälle då en fastighet har boende i två eller fler egna hushåll som nyttjar fastigheten för permanent- eller fritidsboende. Vid exempelvis ett tillkommande permanent boende i eget hushåll tillkommer 4 andelar, eller 2 andelar för fastighet utefter Sjöbergsvägen, dvs det dubbla andelstalet.

Medlemsavgiften per andel fastställs av årsmötet och är för tillfället 700 kr per andel.

Andelstalet var vid tidpunkten för förrättningsbeslutet baserat på regelbunden transport av personbil eller annat fordon under 3,5 ton till och från fastigheten. Regelbunden trafik av tunga fordon, eller av utomstående icke medlem, kan godkännas av föreningen efter överenskommelse om slitageersättning.