Brunnar

Föreningen har 12 grävda/borrade brunnar som anlades på 50-talet, varav de flesta pumpar är ur funktion. Vissa brunnar har lagts ner, ibland i samarbete med Miljö- och hälsoskydds avdelningen i kommunen.

Lantmäteriförrättning anger att av föreningens 12 brunnar behöver endast 2 brunnar hållas i funktionsdugligt skick. Syftet med dessa brunnar är numera att utgöra reserv vid strömavbrott eller liknande. Föreningens återstående brunnar som fungerar är alla borrade och ligger vid:

  • Stavavägen 19
  • Hagtornsvägen 15 och 21
  • Sjöbergsvägen 14