Vägar och diken

Föreningen har nu utfört arbetet att gå igenom diken med väg- och sidotrummorna utefter Poppelv, Alstigen och Hasselvägen så att vattenflöde har fri väg. Tyvärr har vi påträffat att Eons elkablar i Poppelvägen inte ligger på regelrätt djup. Enligt lagen som hänvisar till ”Svensk Elstandard” ska kablarna ligga på 55 cm och inte över vägtrummorna. Detta är vi ense med Eon om, men trots det ännu ingen enighet vad vi gör åt saken nu. Att byta en vägtrumma med elkablar ovanför Läs mer [...]

Vägarbete Poppelv och Hasselv

I nästa vecka med början på måndag den 19 sep kommer föreningens fortsatta arbete utefter Poppelvägen och Hasselvägen att påbörjas. Föreningen kommer byte gamla och trasiga väg- och sidotrummor. Trasiga och gamla betongrör som sidotrummor (under infarterna) byts innan underhållsansvaret tas över av föreningen efter samråd med berörd fastighetsägare, i enlighet med årsmötets beslut. Arbetena innebär tidvis begränsad framkomlighet men inte helt avstängd väg annat än när Läs mer [...]

Vägarbete Stava

Söndagen den 19 juni kommer föreningens vägar att hyvlas för att därefter saltas. Utöver detta kommer Poppelvägen och Alstigen att på måndag morgon beläggas med ytlager grus, vilket stundtals kan innebära vissa framkomlighets problem. Det förekommer att flera fastighetsägare, på bl.a. Stavavägen, har sina soptunnor kvar på vägkanten. Soptunnorna ska INTE stå vid vägkanten annat än när det är sophämtning. Det försvårar vägunderhåll och möten. Vänligen ta bort era soptunnor Läs mer [...]

P-tillstånd 1 juni

Nuvarande parkeringstillstånd daterat med 2021 löper ut den 31 maj 2022. Föreningen har begärt att p-bolaget ska acceptera dessa tillstånd veckan ut då flera som betalt årsavgiften idag av praktiska skäl inte kommer få nya p-kort förrän om några dagar. Tisdagen den 7 juni gäller endast de kort som är daterade med årtalet 2023. Medlem kan ansöka om p-tillstånd på föreningens e-post adress stavaforeningen@telia.com Föreningen vill även påminna de som inte betalat medlemsavgiften Läs mer [...]

Medlemsavgift mm

Stava föreningarna skickade igår (5 maj) ut årsmötesprotokoll och information om vägtrummor och nya p-kort tillsammans med faktura för avgiften 2022 på e-post till alla utom de som ingen e-postadress har. Styrelsen önskar att slippa hantera påminnelse för obetald avgift. Det känns som ett onödigt ideellt arbete Av tidigare erfarenhet vill föreningen uppmana de som saknar detta e-brev från föreningen den 5 maj att kolla sin ”skräppost låda” och ev markera föreningens adress Läs mer [...]

Ny styrelse i Stavaföreningarna

Hej alla medlemmar Årsmötet i april valde delvis ny styrelse som därefter har konstituerat sig enligt följande Chang Strömberg, Lönnv 32. Ordförande (vald på årsmötet) Eva-Lisa Palmtag, Stavav7. Sekreterare Rolf Wide, Poppelv 36. Kassör Rolf Holmström, Sjöbergsv 14. Ledamot och ansvarig för Stavabadet och båtbryggan Göran Christiansson, Askv 10. Ledamot och ansvarig för vägar Jante Kiesbye, Stavav 14. Ledamot och ansvarig för Långsjöbadet och Långsjön Jonas van Der Läs mer [...]

Vattennivån Garnsviken

Inför ombyggnaden av Slussen i Åkers kanal begärde och erhöll kommunen ny vattendom med högsta vattennivå som var betydligt högre än tidigare dom, vilket kan vara nödvändigt under ombyggnaden. Under senhösten och vintern har vattennivån stigit till aldrig tidigare nivå i Garnsviken. Föreningens båtbrygga som är förankrad med tunga ”bojstenar” har inte sådan längd på kättingarna att flytbryggan kan följa med upp till vilken vattennivå som helst. Under vintern var och Läs mer [...]

Sandupplag i Stava

Hej
Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att sanden i upplaget vid Stavavägens början är INTE föreningens materiel där det ligger. Vill man hämta sand bör man vidtala entreprenören som är ägare av materialet. Göran PÅ Ekbackens Schakt AB nås på telefon 070-566 19 36

STYRELSEN

Festkommittéer

Styrelsen försöker få igång den festkommitté som fanns innan pandemin, och om möjligt även den kommitté som tidigare låg under Långsjöföreningens regi för Valborg. Det finns enstaka intressenter men det behövs fler som vill engagera sig vilket styrelsen nu efterlyser. Det kommer finnas en eller flera personer med erfarenhet från tidigare år så man behöver inte oroa sig för "hur gör man".  Får vi inte ihop tillräckligt med ideella krafter, enskilda eller familjer, så tvingas Läs mer [...]

Sophämtning i nyårshelgen

Gott Nytt år alla medlemmar Roslagsvattens sopentreprenör Urbaser AB har i efterhand angett att det var för halt i Stava att tömma soporna på nyårsafton. Urbaser avsåg tömma sopor i måndags på natten kl 4.30 men det var för halt då med har man meddelat. Föreningen har idag påpekat för Roslagsvattens ansvarige att entreprenören far med osanning. Det sandades på nyårsaftons morgon. Föreningen meddelade att man INTE avser sanda området på natten för att Urbaser ska tömma Läs mer [...]