Styrelsemötet i november

Styrelsen i de bägge föreningarna samlades till möte i november och här en kort sammanfattning.

STAVA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
– Styrelsen beslutade acceptera justerat pris för vinterunderhåll som följer den allmänna kostnadsutvecklingen. De berörda ledamöterna deltog givetvis inte i detta beslut. Avtalet för snöröjning reglerar att insats skall ske vid ca 5-6 cm snö, något mindre vid blötsnö. Vid pågående snöfall ska entreprenören avvakta tills snöfallet upphört om det inte kommer så mycket att insats måste ske innan det slutat snöa. Halkbekämpning sker enligt avtal efter avrop av styrelsen. Båda entreprenörerna har inför denna säsong införskaffat nya typer av fordon som styrelsen ser positivt på.
– Styrelsen fastställde de synpunkter som inskickats till Trafikverket angående deras planer på att stänga av Stavavägen då genomfart blir trolig efter det att man stängt korsningen Sjöbergsv / Väg 276.
– Överenskommelse har skett med jaktlaget på Seminghundra som ska betala slitageersättning för transport genom området, i huvudsak Poppelvägen.
– Aktivitetsdag hölls den 20 okt med endast ett tiotal närvarande. Trots det så städaes kring infarten 276an, potthålslagning samt rensing i lekparken
– Årsmötet kommer att hållas söndagen den 10 mars 2013.

STAVA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
– Föreningens överklagan att Å LBC inte följer de arbetstider som framgår av bilaga till beslutet och som länsstyrelsen anser inte gäller, kommer mark- och Miljödomstolen att fatta beslut om innan årsskiftet.
– Trafikverket har lämnat över sitt förslag till arbetsplan för ombyggnad av Väg 276 (bl.a. stäng Sjöbergskorsning) till länsstyrelsen för synpunkter. Föreningen verkar för att länsstyrelsen INTE skall bifalla ansökan. Arbetsplanen beslutas därefter av Tarfikverkets myndighetsavdelning i Borlänge.
– Ansökan om tipp (liknande Ullnatippen) mellan bergtäkten och Gillingebanan har ännu inte inlämnats til länsstyrelsen.
– Å LBCs ansökan om bergtäkt i 30 år har så smått börjat behandlas hos Mark- och Miljödomstolen. Det har framkommit att beslutet är uppdelat i 2 ärenden varav det ena avser det faktum att man avser bortleda grundvatten samt själva frågan om tillstånd att bedriva bergtäkt. I vattenmålet (grundvattnet) kan inte föreningen företräda medlemmarnas synpunkter varför styrelsen beslutat att tillskriva alla medlemmar som finns på föreningens sändlista för e-post samt övriga som bor utmed Poppelvägen och väster därom, med vanligt brev . Detta brev skickas ut senast i början på vecka 49 och redovisar ärendet med uppmaning att innan årsskiftet tillskriva domstolen om sin synpunkt i frågan. Enskild fastighetsägare kommer då troligtvis att bli sakägare med möjlighet att överklaga det beslut som domstolen fattar. Om ni inte fått något brev men önskar handling skickad till er, skriv till föreningens e-post adress stavaforeningen@telia.com eller ring undertecknad.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *