De senaste turerna kring bergtäkten (2011-2012)

Frågan om arbetstider enligt nuvarande tillstånd
Föreningen har ifrågasatt länsstyrelsens ”meddelande” att bilaga 3 till beslutet inte ska ha någon tvingande verkan. Eftersom länsstyrelsen inte avsåg ompröva sitt ”meddelande” överklagade föreningen ”meddelandet” till Mark och Miljödomstolen MMD (som den numera heter). Domstolen beslutade i maj 2012 att ”meddelandet” ska ses som en information och därför inte går att överklaga och tar därför inte ställning i sakfrågan.

Föreningen överklagar MMDs beslut till Mark och Miljööverdomstolen MMÖD, som först meddelar att man ger prövningstillstånd för överklagandet samt i sin dom i juli 2012 upphäver MMDs beslut. Eftersom man anser att ”meddelandet” har en sådan effekt som innebär en form av beslut. MMD ska därför återuppta föreningens överklagan och behandla sakfrågan. Givetvis sker detta av nya domare i ärendet. Något beslut har ännu inte meddelats.

Frågan om nytt bergtäktstillstånd på 30 år
Föreningen har på samrådsmöte och i skriftliga synpunkter motsatt sig ett nytt tillstånd som ska gälla i 30 år.   Som huvudskäl har föreningen anfört att en fortsatt etablering skulle med stor sannolikhet helt eller delvis påverka en utbyggnad av Rosenkälla Handelsområde på ett negativt sätt och kanske ens inte bli av.  I det nya förslaget från Å LBC framgår att man begär tillstånd att även utvinna berg så pass djupt att man kommer att påverka grundvattnet som då behöver pumpas bort.

Föreningen har framfört farhågorna att detta skulle kunna påverka de boende i Stava som är helt beroende av grundvattnet för sin förskvattenförsörjning. Ett bergtäktstillstånd som kan påverka utbyggnaden av Rosenkälla negativt skulle också innebära att möjligheten till en snabbare utbyggnad av kommunalt VA i Stava inte skulle bli av. Ett slags moment 22.

Å LBC har inlämnat sin ansökan till Mark och Miljödomstolen sommaren 2012. Trots föreningens protester har man i ansökan inte angivit Stava Fastighetsägareförening som sakägare (dvs närboende som påverkas av bergtäkten) trots att man i denna ansökan avser påverka grundvattnet. I den förra tillståndsprocessen inför 2005 års beslut om det nuvarande 10-åriga tillståndet angavs föreningen som sakägare. Av allt att döma vill man försöka undvika att föreningen ges möjlighet att överklaga ett eventuellt beslut att godkänna ansökan.

Föreningen har till den beredande domaren i MMD, som handlägger detta mål/ansökan, yrkat på att föreningen skall uppges i ansökan vara sakägare. MMD har skickat ett föreläggande om komplettering om detta till Å LBC som skall vara åter den 30/10 2012. MMD har därefter att fatta beslut om föreningen ska utgöra sakägare i målet. Handläggningen av ansökan om tillstånd för bergtäkt i 30 år har inte på allvar påbörjats och beräknas kunna ta över ett år innan beslut är fattat av första instansen MMD.

Under den förra processen inför det 10-åriga beslutet var samtliga närboende runt bergtäktsområdet i båda kommunerna mot en bergtäktsetablering. Likaså de bägge berörda kommunerna som på ett påtagligt aktivt sätt agerade mot ett tillstånd, med kommunalrådet Ingela Gardner Sundström. Hon uttalade efter det att Miljödomstolens beslut vann laga kraft att kommunen nu skulle arbeta för att det ska upprättas kommunala planer för området som därmed kan utgöra ett hinder för en fortsatt täktverksamhet efter de 10 åren. Eftersom skälet för Miljödomstolens beslut var att det vid den tidpunkten inte förelåg några formella kommunala planer för området som därmed juridiskt kunde hindra ett tillstånd till bergtäktsverksamhet.

Inför det förnyade tillståndet på 30 år har Österåkers Kommun helt och hållet valt att vara passiv och inte velat öppet framföra något motstånd mot ansökan. Däremot är Vallentuna Kommun fortsatt aktivt motståndare till ett 30 årigt beslut om bergtäkt, som man anser kommer att förlama hela området för en annan utveckling av bebyggelse i området. Vår kommuns nära kontakter med Å LBC kan möjligen misstänkas utgöra ett skäl till kommunens nya ställningstagande i frågan? Även andra lokala partiföreträdare som för 10 år sedan var negativa är numera passiva.

Frågan om tillstånd till tipp i Gillinge
Under året har även ABT Bolagen AB haft samrådsförfarande med berörda närboende angående tillstånd för deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet på fastigheten Rockelsta 4:1 i Vallentuna kommun (mellan Gillingebanan och bergtäkten). Tippen skall i princip utgöra en fortsättning på Ullna Tippen som kommer att stängas inom några år. Tippen kommer alltså att ligga längre från Stava men även den kommer med all sannolikhet att förlama Rosenkälla/Gillinge området för en annan form av utbyggnad som Vallentuna Kommun har framfört vad gäller bergtäkten.

Detta har föreningen även påtalat i sitt yttrande samt att vi motsätter oss att tippen ska pumpa sitt lakvatten upp till högre nivåer för att sedan ledas ut i samma bäck som rinner ut i Garnsviken som gäller för bergtäktens lakvatten. Föreningen har motsatt sig att Garnsviken skall ta emot även detta lakvatten, som istället borde rinna ut i den riktning västerut som med hänsyn till topografin borde vara mer naturlig. Denna ansökan om tillstånd har enligt uppgift ännu inte inkommit till myndigheten för handläggning och beslut. Möjligen avvaktar ABT utvecklingen av bergtäktsansökan.

Föreningen kommer fortsätta att bevaka dessa ärenden i enlighet med beslut på årsmötena de senaste åren och givetvis redovisa utvecklingen på hemsidan och på våra årsmöten.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *