Moderaternas svar på föreningens frågor

Moderaterna inkom med följande svar den 7 aug och på den följdfråga föreningen ställde kompletterades svaret den 15 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan.
Styrelsen

Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende.

Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång.

Jag ber att få ge ett samlat svar på dessa frågor nedan samt tidigare ställda frågor.
De bygglovsansökningar som kommit  in i det aktuella ärendet är i samtliga fall lovansökan om enbostadshus, där det troligen inkommer anmälan om att inreda ytterligare en bostad i huvudbyggnaden och ett friliggande attefallshus per fastighet.
Dessa ansökningar har inkommit men beslut har ännu inte fattats av byggnadsnämnden. Innan bygglov beslutas ska bland annat möjlighet för VA-anslutning prövas. De ansökningar som inkommit rör enbostadshus och inte flerbostadshus.

Svaret på er första fråga är att flerbostadshus förutsätter i de allra flesta fall detaljplanläggning. Vad avser Stava är det inte aktuellt att medge bygglov för flerfamiljshus innan området har detaljplanerats. Ja moderaterna är beredda att följa den prioriteringsplan kommunfullmäktige har beslutat om i den lagakraftvunna översiktsplanen för Österåker.

Med vänliga hälsningar

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Österåkers kommun

Föreningen ställde följande kompletterande fråga till (M):
Svaret på fråga 2 tolkas så att ni är inte beredda att skyndsamt medverka till detaljplan i Stava annat än vad som framgår av nya Översiktsplanen. Är det rätt eller fel tolkat ?

Här är moderaternas utvecklande svar på er fråga:
Översiktsplanen är avvägd och moderaterna står bakom den. Det har för oss inte uppstått någon förändring i förutsättningarna för att ändra den nyligen antagna översiktsplanen.

Svaret är alltså att Stava ligger kvar i den prioritering som anges i ÖP:n

Med vänlig hälsning

Hampe Klein (M)
Ordförande byggnadsnämnden
Österåkers kommun

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *