Fråga till våra lokal politiker

Styrelsen har beslutat tillställa samtliga 11 lokala partier i kommunfullmäktige ett brev med frågor kring hur de ser på den situation som börjar uppstå i Stava. Till dags datum har 3 svar inkommit från (M), (S) och (C) i nämnd ordning, som vi redovisar specifikt och oredigerat i kommande inlägg.  Vartefter eventuellt flera svar inkommer blir de givetvis redovisade på hemsidan. Nedan redovisas hela föreningens brev med frågorna.
Styrelsen
———————————————————————————————————————

Frågor kring den oplanerade förtätningen av Stava
Stava Fastighetsägareförening företräder 181 fastighetsägare i Stava vars fastigheter styckades i huvudsak på 40- och 50- talet. Den östra delen av området erhöll i början av 50-talet en stadsplan som reglerar bl.a. att bostäder ska utgöra en-familjs boende, storlek av bostad, taklutning, total byggnadshöjd m.m.

Föreningen och dess medlemmar har tillskrivit samtliga lokala partier i Österåkers Kommunfullmäktige med begäran om svar på hur ni ser på den utveckling som av allt att döma har påbörjats i Stava. Vi utvecklar frågorna och bakgrunden längre ner i brevet.

Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava, där kommunen medger flerfamiljsboende?

Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboende kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång.

Historik
I samband med de långtgående planerna på byggstart av Rosenkälla Handelsområde 2008 planerade kommunen VA dragning till Rosenkälla genom Stava, och därmed kunna erbjuda en tredjedel av området kommunalt VA. Enligt Österåkersvattens erfarenhet skulle det därefter inte ta lång tid att hela Stava skulle kunna erhålla kommunalt VA vilket bekräftades av kommunala chefstjänstemän med lång erfarenhet i kommunen. Föreningen tecknade 2008 nyttjanderättsavtal med Österåkersvatten AB om VA dragning igenom Stava.

Som bekant stoppades utbyggnads planerna för Rosenkälla 2009 och vid detta tillfälle framförde ledande chefstjänstemän och berörda politiker att denna uppkomna situation skulle utnyttjas till att Stava skulle erhålla en detaljplan intill dess att byggstart av Rosenkälla nästa gång kan bli aktuellt.

Idag är det oklart när byggstart av Rosenkälla kan bli aktuellt, men exploateringsavtalet anger att kommunalt VA skall vara framdraget inom ett par från det att markägaren anger byggstart. Föreningen har tidigare framfört det olyckliga i att en ny generation chefstjänstemän, och kanske politiker idag inte har samma uppfattning som 2009, i och med förslaget och beslutet att nedprioritera när Stava bör erhålla detaljplan och kommunalt VA i den nya Översiktsplan 2040.

Situationen i Stava
Fastigheterna i Stava är idag permanentbebyggda till ca 66%. Under 2018 har flera fastighets överlåtelser skett där nya lagfarna ägare är bygg- eller fastighetsbolag. Helt nyligen har fem (5) ansökan om bygglov inlämnats där det klart framgår att det är frågan om flerfamiljsboende på minst 3 hushåll, med möjlighet till upp till 6 hushåll, per fastighet. Ett av dessa bygglov har vunnit laga kraft efter godkännande på delegation. Föreningens frågor kring bygglovets avloppsanläggning för flerfamiljsboende är fortfarande obesvarade. Tyvärr erhöll föreningen, såsom granne, ingen möjlighet till utlåtande till detta bygglov, efter miss av kommunen. För de övriga fyra (4) ansökningarna har föreningen lämnat kritiska utlåtande, se bifogade dokument.

Den grundläggande kritiken till kommunens eventuella beslut att på delegation tillåta fler-familjsboende är, att det finns ingen utredning om områdets förutsättningar till god tillgång av färskvatten. Detta ska särskilt beaktas utifrån kommunens Översiktsplan att nedgradera när arbetet med detaljplan och kommunalt VA i Stava bör påbörjas. Utöver detta föreligger flera avvikelser i det redan godkända bygglovet från planbestämmelserna för östra Stava, samt likaså för de fyra (4) aktuella ansökningarna som föreningens medlemmar nu starkt har reagerat mot, vilket framgår av bifogade synpunkter från föreningen på de aktuella bygglovsansökningarna.

God vattenförsörjning ?
Föreningens medlemmar har uttryckt oro för den framtida vattenförsörjningen om inte kommunalt VA byggs ut inom kort, och denna oro förstärks om kommunen nu ska acceptera en oplanerad förtätning i Stava genom flerfamiljsboende per fastighet, trots att planen anger en-familjsboende. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har en kommun vissa skyldighet att anordna vattenförsörjning och avlopp enligt bl.a. 6 § i nämnda lag.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Föreningen och dess medlemmar har inte för avsikt att motarbeta flerfamiljsboende på fastigheterna i Stava, men det måste ske i samklang med en kommunal planering av vatten och avlopp. Även Stava Samfällighetsförening. som är huvudman för vägnätet och en del andra gemensamhetsanläggningar, måste ges möjlighet att under ordnade former kunna anpassa sitt uppdrag och eventuellt komplettera det beslut som Lantmäteriförrättningen anger.

Föreningens frågor till er
Med anledning av den oplanerade utvecklingen i Stava har flera medlemmar ställt frågan till föreningen;
Vad vill kommunen med Stava och hur tänker man, när man medger oplanerad förtätning.

Föreningen har försökt, utan framgång, erhålla svar på dessa frågor. Vi vill med detta brev tillställa följande frågor till partierna i Österåkers kommunfullmäktige och dess företrädare. Vi önskar era svar och synpunkter till onsdagen den 15 augusti senast, och gärna på föreningens adress: stavaforeningen@telia.com som läses av undertecknad. Våra medlemmar kommer därefter delges de lokala partiernas synpunkter.

Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende?

Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboende kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång.

Stava den 29 juli 2018

Chang Strömberg
Ordförande
Stava Fastighetsägareförening

 

 

2 tankar kring ”Fråga till våra lokal politiker

 1. Jag emotsätter mig att styrelsen hävdar att denna typ av åtgärder kommer från medlemmarna. När har ett medgivande för detta inhämtats från medlemmarna?
  Hur tänker sig styrelsen att partyierna ska kunna svara på frågor som har ett givet svar utifrån de lagar som finns?
  Det har kommit bl.a. en vägplan med en trafiklösning för att göra in/utfart från Stava säkrare, men denna överklagade styrelsen.
  Kommunen kan inte neka bygglov som följer detaljplanen. Kommunen kan inte heller neka till Atterfalksåtgärder.

  1. Hej Emma
   Det finns ingen vägplan antagen för ombyggnad av väg 276 som berör Stava.
   Det finns en vägutredning från 2002 som delats upp i 3 etapper varav etapp 1 avser Åkersberga till Sjöbergsvägen. Den motsatte sig föreningen då den skulle inneburit att korningen 276-Sjöbergsvägen hade stängts och trafiken hade i praktiken gått på Stavavägen till Sjöberg.
   Föreningens motstånd vann gehör hos den myndighet i Borlänge som fastställer vägplaner. Därför blev det istället som det blev i Sjöbersgkorsningen.

   Nästa etapp 2 är inte på gång då den kräver en planskild korsning någonstans och planerna för Stava Syd är bara i sin linda. Föreningen har motsatt sig en ny lokalväg 7 meter brev utmed hela 276 mellan våra vägar i Stava och 276an.

   Vägplan för etapp 3 bort mot Rosenkälla är i princip klar, som i huvudsak berör stora förändringar med många planskilda korsningar m.m.

   Ditt påstående är felaktigt att föreningen överklagat en vägplan som skulle gjort in/utfart säkrare till Stava. Vi har däremot fått Trafikverkets tillstånd att använda GC tunnels för motorfordon för att slippa vänstersväng ut på 276an

   När det gäller bygglov som följer detaljplanen så är det just det att byggloven följer inte detaljplanen. Men det blir nog för omfattande att redogöra för här.

   Svaren på föreningens frågor är inte givna i förväg. Det talar väl de inkomna svaren för som är väldigt olika. De politiker vi haft kontakt med har visat stor förståelse för Stavabornas oro för bra tillgång av färskvatten framöver.

   Chang Strömberg, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *