Information om nuläget kring ombyggnad av Väg 276

Trafikverket, Trv, (f.d. Vägverket) har som tidigare informerats påbörjat arbetet med en arbetsplan som avser ombyggnad av Väg 276 etapp 1, som innebär att man föreslår stänga korsningen med Sjöbergsvägen. Föreningen befarar en betydande genomfartstrafik på Stavavägen istället för som Trafikverket planerat, att trafiken skall åka in till Åkersberga för att där åka nya lokalvägen mot Sjöbergsvägen eller spegelvänt från Sjöbergsvägen. Denna omväg skulle innebära ca 6 km längre resa än att åka på Stavavägen.

Enligt Väglagen skall en ombyggnad av en väg föregås av en förstudie, därefter en vägutredning och slutligen en arbetsplan. Lite historia kring ombyggnad av Väg 276 mellan Rosenkälla och Åkersberga:

 • I slutet av 90-talet utfördes en förstudie kring framtida ombyggnad av Väg 276 mellan Rosenkälla och Åkersberga. Föreningens yttrande var då allmänt hållna eftersom inga detaljer hur ombyggnaden skulle ske inte var framtagna i detta stadie.
 • 2002 fastställdes en vägutredning för ombyggnad av 276an som innebar att en lokalväg ska anläggas mellan Rosenkälla och Sjöbergsvägen norr om 276an med olika varianter på dragning.
  1: Lokalväg parallellt med 276an delvis på Stavavägen och Lönnvägen eller,
  2: Lokalväg på hela Stavavägen och delar av Lönnvägen.
 • Planskild korsning (med bro) ska i båda alternativen anläggas i höjd med Pilvägen med på- och avfarter, vilket kommer att innebära betydande intrång på föreningens marker och vägar. Föreningen krävde att man även skulle utreda och redovisa ett alternativ med lokalväg söder om Väg 276 förbi Stava, då vi motsatte oss att lokaltrafik helt eller delvis ska dras genom Stava. Ombyggnaden skulle genomföras i 3 etapper:    1: Säby-Sjöbergsvägen     2: Sjöbergsvägen-Stavas västra ände     3: fram till Rosenkälla.
 • Jan -11 kallade Trv till samrådsmöte för ombyggnad av etapp 1. Där framkom att man avsåg att stänga Sjöbergskorsningen för all svängande trafik. Föreningen påtalade att det i Vägutredningen från 2002 inte förelåg förslag att stänga Sjöbergskorsningen förrän hela 276an byggts om och att en stängning medför betydande genomfartstrafik på Stavavägen, eftersom trafik till/från Sjöbergsvägen hänvisas in till Åkersberga och tillbaka på lokalvägen förbi Säby. Detta hade Trv inte tänkt på och lovade att man skulle se över och åtgärda detta.
 • Flera kontakter med Trv samt kommunalrådet och planchefen i Österåker förekom där vi framförde våra synpunkter. Man visade förståelse för våra synpunkter i ord, men inte i handling. Något konkret stöd kunde inte urskiljas från kommunen.
 • Nov -11 beslutade länsstyrelsen fastställa Trvs förslag till Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Där fastslogs att Trv ska redovisa ett förslag till åtgärd för att förhindra genom-fartstrafik på Stavavägen, som uppstår om man stänger Sjöbergskorsningen. Lst beslut MKB väg 276 etapp 1 (pdf)
 • Jan -12 ställer Trv ut sitt slutliga förslag till arbetsplan och erbjuder allmänheten inkomma med synpunkter. Föreningen konstaterar att Trv redovisat en lösning på genomfartsfrågan som innebär att man skyltar ”genomfart förbjuden” på Stavavägen och om inte det löser problemet stänger av Stavavägen med en bom. Detta motsatte sig föreningen i ett nytt skriftligt yttrande SFs yttrande reviderad arb.plan TRV (pdf).
 • Juli -12 översänder Trv till alla som inkommit med yttrande en reviderad arbetsplan som nu innehåller en möjlighet att svänga höger ut på 276an mot Stockholm, men inte vänster in på Sjöbergsvägen från Stockholm. Detta löser problemet med genomfart på Stavavägen bara till 50%.

Arbetsplanen för etapp 1 innehåller följande förslag i korthet:

 • Cirkulationsplats anläggs vid Sockenvägen, avfarten till Åkerstorp.
 • Lokalväg anläggs från Sockenvägen parallellt med 276an till Sjöbergsvägen
 • Busshållplatsen Stava Gård flyttas till Säby med gångbro över 276an
 • Sjöbergskorsningen med 276an stängs. Men i den reviderade arbetsplanen bibehålls högersväng från Sjöbergsvägen mot Stockholm, men i övrigt stängs korsningen.

Samråd och skriftväxling med Trv har uteslutande skett med Stava Fastighetsägareförening (SF) där medlemmarnas trafiksäkerhets- och miljöaspekter mm tillvaratagits. Någon kontakt med Stava Samfällighetsförening, som är väghållare för Stavavägen, har under denna tid inte tagits av Trv. Faktum är att Trv inte på något sätt äger frågan om att uppsätta förbudsskyltar mot genomfart eller stänga vägen med en bom. Detta avgörs endast av samfällighetsföreningens medlemmar.

Inte förrän den 19 sep 2012 hör Trv av sig till Stava Samfällighetsförening och önskar dess synpunkt på förslaget till arbetsplan. Efter föreningens kontakt med länsstyrelsen framkom att Trv där blivit uppmanad att kontakta väghållaren då dess synpunkt är en central fråga om att stänga av Stavavägen. Samfälligheten kommer insända synpunkter den närmaste veckan som kommer delges medlemmarna på hemsidan inom kort. Tyvärr har frågan formellt inte delgetts medlemmarna i samfällighetsföreningen för synpunkter, då vi endast handlagt detta i SF. Men styrelsen får använda sitt sunda förnuft som väghållare och bedöma vad medlemmarna vill när det gäller genomfart och avstängd Stavaväg.

När väl Trv bestämmer sig för vilket förslag till arbetsplan man vill driva ska förslaget skickas till länsstyrelsen som ska tillstyrka eller avstyrka Trvs begäran. Det är sällsynt att sådan begäran avstyrks, men däremot kan den återremitteras till Trv för justering. Det är detta Stava föreningarna kommer att kräva då Trv enligt vår mening inte ensidigt kan föreslå, och besluta en lösning som innebär avstängd Stavaväg som lösning på Trvs problem som uppkommer om man stänger Sjöbergskorsningen. Ett sådant förslag kan inte Trv besluta om  utan skriftlig överenskommelse med väghållaren. Länsstyrelsens beslut 9/11 2011 innebär att Trv ska lösa frågan om genomfart, utan att länsstyrelsen för den skull lagt sig i på vilket sätt.

När länsstyrelsen tillstyrker, eller tillstyrker med krav på åtgärd, ska förslaget till arbetsplan översändas till Trafikverkets myndighetsavdelning i Borlänge. Myndighetsavdelningens beslut måste överensstämma med länsstyrelsens, annars ska ärendet översändas till Regeringen för slutligt beslut. Skulle Myndighetsavdelningen i Borlänge fatta ett beslut som Stava föreningarna ogillar har vi rätt som sakägare att överklaga beslutet till Regeringen.

Styrelsen har uppdraget från SFs medlemsmöte att motsätta sig all form av genomfartstrafik på Stavavägen och att detta inte ska lösas med en bom som stänger av vägen.

I övrigt har föreningen varit positiv till att vänstersväng stängs mot Åkersberga i Sjöbergskorsningen, då denna trafik kan ske på den nya lokalvägen, samt att busshållplatsen flyttas till Säby. Det är inte försvarligt att argumentera för att oskyddade trafikanter ska korsa Väg 276 för att åka buss till/från hållplatsen Stava Gård.

Byggstart av etapp 1 har av Trv planerats till 2013. Men det förutsätter nog att man har en mer genomtänkt lösning på Stavas välgrundade farhågor på en betydande genomfartstrafik på Stavavägen. Tyvärr lyser stödet från våra lokalpolitiker med sin frånvaro då man har prioriterat en motorled med möjlighet till så höga hastigheter som möjligt mellan rondellerna i Åkersberga och Rosenkälla. Men det är inte första gången vi arbetar utan kommunalt stöd och i motvind.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *