Industrietablering i Stava

Bolaget Scheu Bygg & Fastighet AB har förvärvat fastigheten Stava 4:58 (Poppelv 2) som idag är bebyggd med 2 mindre fritidshus. Den nya fastighetsägaren har hos byggnads-nämnden begärt förhandsbesked att få uppföra en industribyggnad 12×24 meter som i huvudsak ska inrymma snickeriverksamhet. Delar av byggnaden planeras även att hyras ut för kontorsverksamhet. De två fritidsbyggnaderna avses att renoveras och hyras ut, enligt fastighetsägarens redovisning till Byggnadsnämnden.

Stava Fastighetsägareförening har erhållit tillfälle att yttra sig om detta ärende, som inkom till föreningen veckan efter årsmötet i år. Styrelsen har behandlat ärendet och beslutade att i yttrande till Byggnadsnämnden motsätta sig att medge bygglov för en industriverksamhet på en fastighet avsedd för bostadsändamål, innan området erhållit detaljplan som närmare reglerar hur Stava skall utvecklas.

Stava Samfällighetsförening har också inlämnat yttrande och motsatt sig ett förhandsbesked om bygglov, då en industrietablering skulle medföra tung trafik vilket vägarna inte är anpassade för, och som föreningen i egenskap av väghållare inte har godkänt.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 april tillstyrka bygglov i sitt förhandsbesked med bl.a. skäl att fastigheten ligger utmed 276ans buller. Ärendet och beslut kan läsas på kommunens hemsida. Styrelsen har beslutat att överklaga Byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms Län, vilket därmed inte kommer vinna laga kraft med omedelbar verkan.

Byggnadsnämndens beslut var inte riktigt enigt. Centerns ledamot lämnade anteckningar i protokollet som stödjer föreningens synpunkter. Även socialdemokraterna i nämnden antecknade skäl som till viss del stödjer föreningens yttrande och hänvisar till kommande detaljplaner för Stava.

Det är med viss förundran man kan konstatera att Byggnadsnämnden tar ett sådant här förhastat beslut. Ett bygglov av industribyggnad skulle till viss del utgöra ett prejudikat för andra fastigheter som man bedömer som mindre lämpliga för bostadsändamål i Stava. Som en händelse blev, veckan efter detta ärende blev aktuellt, Stava 4:40 (Lönnv 6) till salu. Hur kan Byggnadsnämnden motivera att denna fritidsfastighet, som också ligger utmed 276an, inte skulle få exploateras med en industribyggnad?

Inom kort är det högst troligt att kommunalt VA åter kommer att planeras genom Stava till Rosenkälla och då kommer tiden för när Stava börjardetaljplaneras komma snabbare än vad tidsplanen anger idag. På nästa kommunfullmäktigemöte i juni kommer frågan att fastställa detaljplanen för Rosenkälla upp till beslut. Därefter avser Trafikverket ta beslut om vägplanen för Rosenkälla och om dessa planer antas (vilket mycket talar för) kan processen med VA dragning genom Stava påbörjas igen i enlighet med planerna 2009.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *