Historiken kring bergtäkten mellan Långsjön och Issjön

Styrelsen vill på hemsidan redovisa historiken kring vår mångåriga process om en bergtäkt som granne till Stava. Sedan ärendet föddes 1996 har många nya fastighetsägare blivit Stavabor så inför redovisning inom kort av de ärenden som pågår idag om denna bergtäkt bör alla ges möjlighet till denna historik.

Nordväst om Långsjön, ca 8-900 meter, på fastigheten Össeby-Väsby 3:1 i Vallentuna Kommun finns idag en bergtäkt som drivs av Åkersberga Lastbilcentral AB. Bergtäkten har ett 10 årigt tillstånd som löper ut i juni 2015.

Inför tillstånden juni 2005 hade föreningen, de båda berörda kommunerna samt övriga boende och berörda kring täkten en mångårig kamp att täkten inte skulle erhålla tillstånd. Ärendet började 1996 då föreningen informerades av Å LBCs om sina planer. Samtliga berörda med dåvarande kommunalrådet Ingela Gardner Sundström drev frågan att en bergtäkt skulle allvarligt störa kommunens utbyggnadsplaner för Rosenkälla Handelsområde och skulle därför inte erhålla något tillstånd.

Men vid denna tidpunkt fanns inga beslutade planer för Rosenkälla och Gillingeomrdået av någon av kommunerna. Detta var ett av huvudskälen till att Miljödomstolen beslutade i september 2004 att ändra på Länsstyrelsens avslag till bergtäktstillstånd som man fattade november 2002. När Miljööverdomstolen senare valde att inte ta upp vår överklagan vann Miljödomstolens beslut laga kraft och man gav Länsstyrelsen i uppdrag att fastställa villkoren för det 10 åriga bergtäktsbeslutet, vilket skedde juni 2005.

Till dessa villkor hade Å LBC på eget initiativ tillfört egna åtaganden som innebär särskilda bullermätningar, kontroll av grund- och ytvatten mm i Stava. Man åtog sig även att spränga och skutknacka (de mest störande momenten) endast mellan november och mars varje år.

Föreningen anmälde i oktober 2009 Å LBC till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) för att under en längre tid ha brutit mot länsstyrelsens beslutade villkor om utsläpp av lakvatten mm. En uppmärksam medlem hade noterat att stora ”slangar” med lakvatten uppblandat med stenmjöl från sprängningarna pumpades ut öster om bergtäkten med avrinning mot Långsjön. Tillståndet anger klart och tydligt att detta skall ske genom pumpning norröver i en sedimentationsbassäng och översilningsmark som ska fånga upp bl.a. kväve från bergtäkten innan det pumpas vidare i det bäcksystem som till sist rinner ut i Garnsviken i höjd med ”knektstugan” vid Sjöbergsvägen. Norr om bergtäkten fanns vid tidpunkten inga anordnade översilningsmarker eller sedimentationsbassänger som villkoren reglerade.

Länsstyrelsen utfärdade då ett föreläggande till Å LBC att inkomma med redovisning som till stora delar innebar att Å LBC erkände att deras entreprenör inte i alla delar hade följt de beslutade villkoren, men att detta omgående skulle ske. Vid kontakt med Å LBCs VD lovade han att detta inte skulle upprepas och önskade bättre och tätare samråd med föreningen framöver, vilket också framgår i det åtagande Å LBC frivilligt lade in i beslutet  (se bilaga 3 till beslutet) Bilaga 3 åtagande 2005. Vid denna tidpunkt åtog sig föreningen att vidarebefordra alla varningar om kommande sprängning som ni kanske blev ”bombarderade” med som e-post.

Men när Å LBC valde att anmäla förestående sprängning i april månad 2012 meddelade föreningen att man inte kunde vidarebefordra sådan anmälan då detta stred mot villkoren att spränga endast t.o.m. mars varje år. Då vände sig Å LBC till länsstyrelsen om en tolkning av de beslutade villkoren där länsstyrelsen i ett skriftligt ”meddelande” fastslogs att de frivilliga åtagande som fanns i beslutet i bilaga 3 inte hade någon juridisk verkan utan det var fritt fram för Å LBC att utföra alla möjliga arbeten dygnet runt året om.

Under 2011 har Å LBC även kallat till samråd med föreningen och andra närboende om ett nytt bergtäktstillstånd från 2015 och denna gång på 30 år.

För närvarande driver föreningen två ärenden/processer mot Å LBC. Dels vilka arbetstider för bl.a. sprängning som ska gälla under nuvarande tillståndstid t.o.m. 2015 samt ett fortsatt 30-årigt bergtäktstillstånd. Båda frågorna berör Stava i allra högsta grad. Vi återkommer inom kort om redovisning om hur ärendena är t.o.m. idag.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *