Gallring Stava, avslutad

Kort sammanfattning och redovisning av utförd gallring i Stava 2019-2020

Stava Fastighetsägareförenings gallring på våra marker (Stava 4:176, 177, 192) och flisning av allt ris har avslutats. Det återstår endast borttransport av timmer, men för närvarande har flera sågverk en form av kvotering för mottagande av timmer vilket gör att leveransen kommer ta lite längre tid än vad som annars varit fallet. Flisningen av allt ris lyckades färdigställas innan värmeverken stoppade mottagningen den 30 april för säsongen.

Den utförda gallringen har i stora drag skett enligt det avtal och överenskommelse föreningen nedtecknade med skogsentreprenören för knappt ett år sedan. Enligt skogsentreprenörerna har vår skog inte skötts på det sätt man bör sköta skog, för att inte få en för tät växtlighet och god återväxt. Avtalet och överenskommelsen hade som syfte att gallra för att erhålla ett öppnare landskap och god återväxt. Önskemål framfördes 2019 att även större/äldre träd skulle gallras efter vad stormens härjningar nyåret 2019 medförde. Detta innebar att i huvudsak äldre gran gallrades. En manuell gallring var inte aktuellt då årsmötesbeslutet förutsatte att gallringen inte belastade föreningens ekonomi, men inte heller hade som mål att uppnå maximal avkastning.

Avtalet upprättades med att skördare skulle gallra skogen och för att den maskinen, med sin timdebitering inte skulle behöva ta ner ungskog, skulle framkomlighet ske genom att ”en väg”  skulle skapas med manuell gallring av ungskog. De som manuellt gallrade denna ungskog tog tyvärr ner alldeles för mycket ungskog enligt den överenskommelse föreningen hade med entreprenören. Innan föreningen hann påtala detta hade felet redan hunnit ske på flera markområde.

Efter flera inkomna synpunkter till styrelsen lämnades alla stora gamla granar orörda i lekparken, men det ogillades av de som efterlyste mer sol i lekparken. Hur man än gör är det alltid någon som inte blir nöjd, men vill föreningen i ett senare skede gallra granarna i lekparken kan det ske utan anlitande av skördare.

Föraren som körde skördaren hade flera synpunkter på att ta ner, eller spara, olika träd på ett annat sätt än vad föreningen hade föreslagit och detta hade man utifrån ett miljö- och skogsvårdsperspektiv. Givetvis hade vi inga argument för att vidhålla föreningens uppfattning. Trots den felaktiga gallringen av ungskog, och den tidigare mindre goda skötsels av skogen, har entreprenörerna i huvudsak utfört uppdraget enligt avtal och önskemål. Skotaren som körde ut timret hade även uppdraget att köra ut merparten av riset på nästan alla markområde som det gallrades på. Denna merkostnad för gallringen var årsmötets allmänna synpunkt nödvändig.

Gallringen skulle ha påbörjats under augusti 2019, men då det var sommarvarmt ville man inte påbörja gallringen eftersom lagring av timmer inte kan ske längre tid i torrt och varmt väder, samtidigt som sågverken hade stopp i sin mottagning efter vinterns storm. När man väl kom igång i oktober blev det olyckligt väldigt blött i november. Så pass blött att man tvingades göra ett uppehåll. Nu avvaktade man en vinter med tjäle, men med facit i hand var detta en onödig väntan som aldrig slog in. Nu krävde föreningen att man återupptog gallringen så föreningen under april kan återställa våra vägar mm i godtagbart skick. När man väl kom igång igen i mars så var vädret på vår sida. Men i sin helhet blev kostnaden för gallringen något högre än planerat. Virkespriserna hade också sjunkit något. En annan fördyrande avverkning var enskilda träd som stod på föreningens mark inom vägområdet. Stora träd nära hus och ledningar kräver manuell avverkning tillsammans med skördaren och ökade den totala kostnaden för gallringen.

Önskemålet från en hel del medlemmar om gallring på enskilda tomter gick inte att utföra till ett nollresultat för föreningen i den omfattning föreningen trodde. Vissa medlemmar fick därför betala merkostnaden till föreningen, och under gallringen som återupptogs i mars beslutades att undanta all tomtgallring där föreningen var involverad, eftersom entreprenörerna där meddelade att ingen tomtgallringen kunde ske till ett nollresultat. Några fastighetsägare valde att anlita entreprenören själva.

Slutredovisningen av gallringen är ännu inte helt klar men totalt har det gallrats mellan 2-3000 kbm och det har flisats över 2000 kbm. På de gallrade områdena direkt efter arbetets utförande efterlämnades viss mängd ris i olika omfattning. Då föreningen erhållit signaler om önskemål att bidra med några timmars ideellt arbete har styrelsen för avsikt att kalla/inbjuda till en aktivitetsdag ”light” där vi i små grupper kan träffas på olika ställen och plocka ihop ris på i första hand våra allmänna platser. Föreningen återkommer med denna kallelse/inbjudan om någon dag på hemsidan.

Föreningens tidigare gallringar (som varit i betydligt mindre omfattning) har även de medfört enstaka negativa synpunkter från enskilda medlemmar under arbetets gång. De allra flesta har dock efter gallringen framfört att det blev kanske inte så dåligt ändå, som det såg ut då man gallrade. Styrelsen hoppas att de flesta medlemmarna är, eller blir, nöjda med även denna gallring, som styrelsen verkställt efter beslut på årsmötet 2019 och efter en omfattande information, och samråd med flera berörda medlemmar, samt de fåtal som under den processen framförde negativa synpunkter.

Styrelsen

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *