Centerns svar på föreningens frågor

Centern inkom med följande svar den 14 aug efter att de begärt ett sammanträffande med föreningen vilket skedde 5 aug i lekparken där man på plats ville sätta sig in i  situationen.  Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan.
Styrelsen

Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende.

Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan

Centerpartiet är inte emot boendeformen flerfamiljsboende eller att fastighetsägare bygger uthyrningsdelar, men i de beslut som kommunen varit med och fattat så är det enfamiljshus det handlar om. Däremot är det viktigt att infrastruktur, trafiksäkerhet och VA kan säkerställas på ett bra sätt då fler fastighet kommer till. Handlar det om flerfamiljshus (men beslut rör enfamiljshus) bör det granskas i samband med slutbesked samt de krav som ställs på t.ex. brandskydd.

I Stava har vi en trafiksituation som är undermålig och på- och avfart Stava är direkt livsfarliga. Därför behöver man ta ett helhetsgrepp kring området där och även få till lokalgata som gör att inte 276:an behöver användas för lokala resor.

I övrigt är Centerpartiet för en mer flexibel och småskalig bostadsutveckling genom att villaägare tillåts förädla sin fastighet, med utgångspunkt i stärkt äganderätt men också värna befintliga miljöer. Dock måste man säkerställa att ny bebyggelse anpassas till befintliga kulturhistoriska miljöer och att det finns underlag framtagna för både kapacitet och framkomlighet för väg och VA.

Vi har i översiktsplanen valt att prioritera detaljplaner i stationsnära områden och mer centralt då det i huvudsak där vi ser den mest omfattande utvecklingen av kommunen. När det gäller Stava är det rimligt att gå fram med en VA-utbyggnad då det också är geografiskt kopplat till Rosenkälla och hela utvecklingen längs väg 276-Stava syd och Täljö. Vi är beredda att sätta upp Stava på den priolistan.

Hälsningar,
Michaela Haga (C)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *