Industribyggnad/näringsverksamhet Poppelv 2

Fastighetsägaren till Poppelv 2 erhöll i april 2014 positivt förhandsbesked att bygga en industribyggnad på Stava 4:58, som skall inrymma ett finsnickeri samt kontor. Föreningen anser sådant tillstånd innan detaljplan och vägfrågor för Stava är fastlagda som mycket olyckligt. Kommunen har i alla år motsatt sig styckningar och annan byggnation än en-bostadshus innan detaljplan fastställs i Stava, men inte nu längre tydligen.

De båda föreningarna har överklagat beslutet till länsstyrelsen (som avslog överklagan). Ena föreningen med motivering till det olämpliga med en industriverksamhet i Stava och den andra v föreningen med motivering på de olösta vägfrågorna i en framtid. Framtida infart till Stava kan komma bli väster eller öster om Stava och då ska tung trafik ev. trafikera genom området till denna industriverksamhet.

De båda föreningarna överklagade till Mark- och miljödomstolen som båda nu har avslagit vår överklagan. Föreningarna avser inte överklaga till högre instans, vilket innebär att Byggnadsnämndens beslut om förhandbesked bör vinna laga kraft inom kort. Om fastighetsägaren avser begära bygglov återstår att se. Även ett sådant beslut kan bli föremål för överklagande.

Föreningen har aldrig tidigare haft synpunkter på hur bygglov ges i Stava, men detta fall är mer av principiell karaktär, och ett eventuellt bygglov kan få viss prejudicerande effekt på andra bygglovsansökningar om industrietablering i Stava. Det är inget personligt mot nuvarande fastighetsägaren, men när väl en industribyggnad är etablerad i Stava och den eventuellt överlåts till annan ägare är användningsområdet möjligen inte längre ett finsnickeri med försumbar tung trafik utan tvärtom. Det är denna osäkerhet och lämpligheten att medge industrietablering innan området planerats samt den olösta trafikfrågan i en framtid, som föreningen anser är skäl att inte medge bygglov för industrietablering i Stava innan detaljplan och vägfrågorna till och från Stava slutligen lösts.

Återstår att se vad som händer.
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *