Gallringen i Stava

Styrelsen har nästan markerat alla föreningens gränser mot enskilda tomter och mot annan fastighet på föreningens fastigheter Stava…

  • 4:176, öster om bollplan mot Stavabadet
  • 4:177, väster om bollplan mot Lönnv och Poppelv vändplaner
  • 4:192, kvarteret kring bollplan.

Gränsmarkeringarna i form av rör i berg eller morän har färgmarkerats, och däremellan snitslats för att underlätta för den maskin (skördare) som kommer att utföra gallringen i huvudsak. Viss gallring kommer även ske manuellt. Visserligen är dagens skördare utrustade med GPS men denna markering i skogen var ett krav från entreprenören som ett extra stöd att inte gallra på enskild tomt av misstag. Gränsmarkeringarna ska vara uppsatta med marginal på föreningens mark och ska medföra att ingen olovlig avverkning sker på tomtmark. Har ni observerat någon felmarkering kontakta styrelsen.

Gallring kommer denna gång ske på i princip alla föreningens markområde (utom några bergiga områden med lite skog). På nästan alla områden kommer det grova riset att köras ut ur skogen och läggas på anvisade uppläggningsplatser (för att flisas till bränsle), tillsammans med virket. Det större sammanhängande skogsområdet öster om Poppelvägen planeras det att inte köra ut riset utan låta detta ligga kvar i markerna.

Föreningen har även i överenskommelse med flera medlemmar markerat träd på enskilda tomter. Förutsättningen för dessa avverkningar är att de inte medför någon merkostnad för föreningen. Timmer och ris kommer att tas om hand på dessa tomter också på samma sätt som på föreningens marker. Avverkning av träd utefter våra vägar kommer också ske.

Det har vid denna gränsmarkering framkommit att flera medlemmar har diverse anläggningar utanför sin tomt på föreningens mark. Föreningen tar inget ansvar för om skördaren kör över och skadar något som placerats olovligen på föreningens mark. Till de medlemmar som erhållit tillstånd för olika anläggningar på föreningens mark kommer föreningen särskilt att återkomma inom kort.

Gallringen kommer inte påbörjas förrän tidigast i början på augusti. Det är idag osäkert när sågverken kan ta emot mer timmer, efter stormens effekter i januari. Föreningen återkommer tidigast den 6 augusti med ytterligare besked om när gallringen beräknas påbörjas.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *