Anläggning sjö nerströms Långsjön

På årsmötet fick styrelsen fortsatt uppdrag att agera mot att fastighetsägaren till Rydboholm 2:1, Carl Douglas, anlägger en sjö nerströms Långsjön med effekten att Långsjöns vattennivå kan komma påverkas negativt. Styrelsen vill informera följande:

  1. Stava Fastighetsägareförening (SF) överklagande till Mark- och miljödomstolen (MMD), Länsstyrelsens (Lst) beslut att godkänna Rydboholm 2:1s (Carl Douglas) ansökan att få anlägga en våtmark nerströms Långsjön på markområde som omfattas av ett torrläggningsföretag som fastställts i en vattendom 1930. Föreningens fastighet 4:177 och Långsjön omfattas av detta torrläggningsföretag men trots det erhöll föreningen ingen möjlighet till yttrande innan beslutet. Föreningen begärde av MMD även inhibition (att beslutet inte får verkställas tills överklagan var behandlad)
  2. MMD avslog den 28/8 föreningens begäran om inhibition då det formellt inte fanns något beslut av Lst att inhibera, enligt MMD. Överklagan i övrigt ännu inte handlagd.
  3. SF m.fl. överklagade MMDs beslut till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som först gav oss prövningstillstånd (den 10/9) och därefter avslog vår begäran om inhibition, MEN ansåg att det fanns anledning att uppfatta vårt yrkande som ett ”interimistiskt förbud mot de anmälda åtgärderna”. Detta ska dock först handläggas i första instans, dvs MMD, varför ärendet återremitterades till MMD. Detta kan uppfattas som en fingervisning till MMD från MÖD.

Igår den 15/9  har MMD fattat beslut i sakfrågan där man undanröjer Lst beslut från 2019 och förbjuder den av Rydboholm 2:1 Carl Douglas anmälda vattenverksamheten. Förbudet gäller omedelbart.

I domskälet anger MMD att denna omfattande vattenverksamheten inom ett torrläggningsföretag inte kan ske utan att först omprövning av vattendomen från 1930 görs i MMD, eller att torrläggningsföretaget först läggs ner. Lst beslut ska därför upphäves med omedelbar verkan.

Det är precis detta som Långsjöföreningen fick beskrivet för sig för många år sedan då man ville reglera vattennivån i Långsjön, och som SF även hävdat i vår överklagan. MMDs beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Men som ärendet utvecklat sig så kanske möjligheten att överklaga med framgång inte ska överdrivas. Först måste man erhålla prövningstillstånd från MÖD. Överklagan ska ske senast 6/10.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *