Fiberkabelutbyggnaden i Stava

FIBERKABELUTBYGGNADEN I STAVA 

Stava Fastighetsägareförenings årsmöte beslutade 2012 att föreningen skulle i samråd med kommunens bolag Österåkers Stadsnät AB bygga ut ett fiberkabelnät i Stava med möjlighet för kommunen att förbereda utbyggnaden av fiberkabel till det planerade handelsområdet i Rosenkälla. Förutsättningen för att utbyggnaden skulle kunna finansieras inom rimliga ekonomiska villkor var att ett statsbidrag om 1,8 miljoner skulle kunna utges, vilket kommunen såg stora möjligheter till. Man var t.o.m. så pass positiv att man valde att bygga ut fiberkabelnätet i golfbanans marker fram till nederdelen av Stavabacken. Ett led i en kommande utbyggnad i Stava.

Kommunen biträdde föreningen i en ansökan om statsbidrag som inlämnades till Länsstyrelsen i Stockholms Län i februari 2011. Föreningen erhöll i maj ett muntligt besked att ansökan skulle komma att avslås veckan därpå. Föreningen kontaktade då kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman som ansåg att detta borde kunna finna någon form av lösning och lovade undersöka och utnyttja sina kontakter på länsstyrelsen till en möjlig positiv utveckling. Föreningen efterlyste ett skriftlige beslut om avslag från länsstyrelsen, men detta uteblev. Vilken kunde tolkas som att något var på gång inom länsstyrelsen om föreningen statsbidrag.

Styrelsen beslutade på sitt möte i maj att avvakta utvecklingen men meddelade tänkbara entreprenörer att någon byggstart inte kunde bli aktuell förrän 2013. Trots flera påstötningar erhölls inget skriftligt avslag på statsbidraget. Förfrågningar och andra kontakter med kommunen där vi lovades återkoppling och besked lyste allt mer med sin frånvaro.

Vid en förnyad kontakt med länsstyrelsen i augusti redovisade man åter att föreningen fått/ kommer få avslag med motiveringen att man prioriterat andra områden inom kommunen som mer av karaktären ”glesbygd”, som är en av kriterierna för att få bidraget. Det framkom då att kommunen genom sitt bolag ÖSAB även sökt statsbidrag för Bammarboda och Ingmarsö samt ett område betecknat Stava 2 (förmodligen utbyggnaden genom golfbanan) samt två mindre områden i Åersbergas utkant, förutom Stava Fastighetsägareförening ansökan inom komunens gränser. Bidrag har beslutats ges till Bammarboda och Ingmarsö.

Styrelsen är minst sagt förvånad över att man på detta sätt söker mer bidrag än som är möjligt att erhålla. Vi har efter våren 2012 inte erhållit någon som helst information från kommunen om utvecklingen utan fått söka den själva. Redan vid denna tid hade kommunen med all säkerhet fullständigt klart för sig att bidrag till Stava var ”kört” eftersom man arbetade positivt för bidrag till andra delar i kommunen. Hade föreningen haft kunskap om dessa kommunala planer hade vi kanske inte beslutat söka bidrag och behövt lägga ner det arbete som vi ändå gjort i förberedelser, information, finansiering mm.

Styrelsen beslutade på sitt möte den 30/8 att inte längre aktivt arbeta för fiberkabel då förutsättningarna till någon form av bidrag bedömdes som mycket små, såvida inte kommunen återkommer med annat besked. Vid en i all hast kontakt med kommunalrådet den 31/8 meddelade hon att kommunen inte kommer ha några medel i budget för 2013 avseende fiberkabel i Stava.

Därmed kan föreningen bara konstatera att de ekonomiska förutsättningarna som var grunden för beslutet på vårt årsmöte om utbyggnad av fiberkabel i Stava inte längre föreligger och att projektet därmed får anses nedlagt. Styrelsen kan bara beklaga utvecklingen och det minimala samarbetet som utvecklades med kommunen 2012, som ändå var så pass positiva och drivande till projektet under 2011.

Chang Strömberg

Styrelsen Stava Fastighetsägareförening

En tanke kring ”Fiberkabelutbyggnaden i Stava

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *